Contact

Flickr Images

Aliquid, nihil quia a esse dolor cumque minus in repellendus cum saepe similique distinctio quis ratione!

 

 

 

NRrhlx<+ LVsV okWyhcky ,'kksfl,'ku

dk;Zdkfj.kh inkf/kdkjh;ksa ,oa lnL; o"kZ 2014&15 ls 2016&2017

 

 

 

a-

uke

in~

LFkkbZ irk

1

Jh jkts'k ew.kr

v/;{k

Mh&8 flfoy ykbZu jk;iqj] N-x-

fiu ua-&492001 eksa-ua-&09425202555

2

Jh vtkrk=q cgknqj flag

dk;Zdkjh v/;{k

,Q-&20 U;w kkafr uxj ih-,p-bZ-dkyksuh]ftyk&jk;iqj N-x-

eksa-ua-&9479191006]9329562505

3

MkW-,s-ds-JhokLRko

ofj"B mik/;{k

ljLorhpUnz vLirky jk;iqj jksM doZ/kk]

ftyk&dchj/kke N-x- fiu ua-&491995 eksa-ua-&09425241511

4

Jh lR;sUnz ik.Ms;

mik/;{k

Ekdku ua- 823 egkhZ n;kuan ekxZ

lqUnj uxj jk;iqj N-x- eksa-ua-&09425204422

5

Jh vt; xks;y

mik/;{k

lwjtiqj ftyk okWyhcky la?k

esu jksM foJkeiqj ftyk&lwjtiqj N-x-

fiu u-491228 eksa-ua-&09826134287

6

Jh vo/ks'k pUnsy

mik/;{k

csesrjk ftyk okWyhcky la?k

xzke&jsos iksV&irksjk rglhy ,oa Fkkuk csjyk

ftyk& csesrjk N-x- fiu ua-&491335 eksa-ua-&09425247025

7

Jh fouksn fiYybZ

mik/;{k

,Q@21 ghjk vkjdsM U;q cl LVsUMiaMjh jk;iqj N-x-

fiu ua-&492001 eksa-ua-&08085600000@09893774747

8

Jh t;jke flag

mik/;{k

Ekdku ua- 245 Cykd ch vknZ'k uxj dqleq.Mk]

ftyk&dksjck N-x- eksa-ua-&09406136353

9

Jh gse izdk'k uk;d

mik/;{k

Doka ua-&2,s lM+d ua-&2 lsDVj &9 fHkykbZ] ftyk&nqxZ N-x-

eksa-ua-&09826766100

10

Jh vkQrkc fl)dh

mik/;{k

u;kikjk eLthn ds ikl jk;iqj N-x- eksa-ua-&08435400000

11

lqJh js[kk in~e

mik/;{k

okMZ ua-11]LVsku ikjk] ,Q-lh-vkbZ-xksnke ds ikl

jktukanxkao N-x- eksa-ua-&09425559473

12

Jh eksa-vdje [kku

lfpo

18 LVsV cSd dkyksuh] oYyHk uxj]jk;iqj N-x-

fiu ua-&492001eksa-ua-&09425501084]9575600000

13

Jh fo'oukFk pUnzkdj

dkskk/;{k

ljkstuhpkSd]rglhy dq:n] ftyk&/kerjh N-x-

eksa-ua-&09039819760

14

Jh ,l-,y-;kno

,'kksfl,V lfpo

IykV ua- 7 vk'khk uxj osLV fjlkyh] fHkykbZ ftyk&nqxZ N-x- eksa-ua-&09407983068

15

Jh fouksn uk;j

,'kksfl,V lfpo

edku ua-&449 ,e-vkbZ-th-&2 gqMdk]fHkykbZ ftyk&nqxZ N-x-

eksa-ua-&09406206767

16

Jh fot; pUnzoa'kh

l;qDr lfpo

dchj/kke ftyk okWyhcky la?k

guqeku eafnj ds ikl dpgjhikjk] do/kkZ] ftyk&dchj/kke N-x-

fiu ua-&491995 eksa-ua-&09406410201

17

Jh vkfcn csx

l;qDr lfpo

esu iksLV vkfQl ds ihNs] gekyikjk] okMZ -&24 ftyk jktukanxkao N-x- eksa-ua-&09300725607

18

Jh banzthr flag

l;qDr lfpo

ch&25 Qsl 2 lw;kZ fogkj usg: uxj ftyk&nqxZN-x-

eksa-ua-&09827152855

19

Jh iq:kkske kekZ

l;qDr lfpo

Hkkysjko LVsfM;e ds ikl czkEg.k ikjk pkaik ftyk&tkatxhj&pkaik N-x- fiu ua-&495671 eksa-ua-&09893550772

20

Jh jkds'k frokjh

l;qDr lfpo

U;w bafM;k gk;j lssMh Ldwy tjgkHkkVk lkbZ eafnj jksM

dqekj ikjk ftyk&fcykliqj N-x- eksa-ua-&09993248850

21

Jh lTtu flag

l;qDr lfpo

Dok- ua- th-8 dU;k fk{kk ifjlj vfEcdkiqj

ftyk&ljxqtk N-x- eksa ua&09926512338

22

Jh fxj/kkjh nsokaxu

dk;Zdkjh lnL;

kkjnk esfMdy LVksj jk;iqj jksM flexk

ftyk&cyksnkcktkj N-x-

eksa-ua-&09300618264

23

Jh gjes'k pkoM+k

dk;Zdkjh lnL;

e/kqcu gksVy]cl LVSUM ds ikl xfj;kcan

ftyk&xfj;kcan N-x- fiu ua-&493889- eksa-ua-&099993011175

24

Jh Hkkstjkt uk;d

dk;Zdkjh lnL;

c/o ve`ryky uk;d xzke]iksV&yksgjflag rglhy&iqlksj ftyk&jk;x<+ N-x- fiu ua-&496440 eksa-ua-&09753599909

25

Jh nsosUnz :ch xjpk

dk;Zdkjh lnL;

lgnso uxj] jktukanxkao] ftyk&jktukanxkao N-x-

eksa-ua-&9300402163

26

Jh vfuy dkSf'kd

dk;Zdkjh lnL;

dkSf'kd VsMlZ ih-th-dkyst ds cktw]esu jksM] dkadsj

ftyk&dkadsj N-x- eksa-ua-&09425259076

27

Jh nhid iz/kku

dk;Zdkjh lnL;

c`t/kke QsDVh ds ikl e/kqokM+h d`.kk uxj] ftyk&jk;iqj N-x-

eksa-ua-&9827406511

28

Jh sdyhu

dk;Zdkjh lnL;

Dok-ua-411 VkbZi 3 Vh@,l-],u-,e-Mh-xSl xksMkmu ds ikl] cpsyh] ftyk narsokMk N-x- eksa-ua-&09425594229

29

Jh ohjsUnz dqekj ikVys

dk;Zdkjh lnL;

118 ch 1;w VkbZi lsUVj Vkmufki nYyhjktgjk

ftyk&ckyksn N-x- 491228 eksa-ua-&09407983669@09424132946

30

Jh [kse lkxj

dk;Zdkjh lnL;

xzke&/kjfta;l c[kku]iRFkyxkao ftyk&tkiqj N-x-

fiu ua-&496118 eksa-ua-&09406331073

31

Jh lTtu flag

dk;Zdkjh lnL;

Dok- ua- th-8 dU;k f'k{kk ifjlj vfEcdkiqj

ftyk&ljxqtk N-x- eksa ua&09926512338

32

Jh lbZn vgen [kku

dk;Zdkjh lnL;

vEcsMdj okMZ]ftyk eqaxsyh N-x- fiu&495334 eksa-ua&09926557860

33

Jh vkse izdk'k lsu

dk;Zdkjh lnL;

,drkuxj] iksLV&dkadsj Cykd&dkadsj ftyk&dkadsj N-x-

eksa-ua-&09425593044

34

Jh efr la/;k /kzqosZ

efgyk izfrfuf/k

,drkuxj] jktukanxkWo ftyk&jktukanxkWo N-x-

eksa-ua-&0

35

lqJh jRuk vksxjs

efgyk izfrfuf/k

thou S.T.D xq:?kklhnkl dkyksuh fjax jksM ua-1 U;w jktsnz uxj jk;iqj N-x- eksa-ua-&09301005397

36

Jhefr kkfyuh uk;j

efgyk izfrfuf/k

,drkuxj] dksjck ftyk&dksjck N-x-

eksa-ua-&0

37

lqJh jkuq Fkkik

efgyk izfrfuf/k

,drkuxj] fcykliqj ftyk&fcykliqj N-x-

38

Jhefr lfjr ;kno

efgyk izfrfuf/k

,drkuxj] jk;iqj ftyk&jk;iqj N-x- eksa-ua-&09300677700

39

Jh jfoUnz pUnz ckxh

dk;kZy; lfpo

fVdjkikj U;w dkyksuh] jk;iqj ftyk&jk;iqj N-x-

eksa-ua-&09827195707

40

Jh fufru ik.Ms;

izoDrk

Vh-oh-Dyhfud dkyhckM+h pkSd] jk;iqj ftyk&jk;iqj N-x-

eksa-ua-&09826611199

 

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Layout Style

Background Image

Reset