Contact

Flickr Images

Aliquid, nihil quia a esse dolor cumque minus in repellendus cum saepe similique distinctio quis ratione!

 

lfpoh; izfrosnu o"kZ 2014&15

 

1-   [ksy dks xksn ysuss ;kstuk ds rgr izk;kstd%& xksnkojh ikoj ,oa bLikr fy-fe- us okWyhcky [ksy dks xksn ysuss dh ;kstuk ds rgr okWyhcky ,kksfl,ku dks okWyhcky [ksy ds fodkl ,oa lapkyu gsrq vkfFkZd izk;kstd cuus dh viuh lgefr iznku dh gS rFkk blds rgr okWyhcky [ksy ds fodkl ds dk;ksZ gsrq vf/kdre 35 yk[k #i;s rd okfkZd izk;kstd jkfk iznku djus gsrq lgefr nh gSA foxr okZ buds }kjk :Ik;s 14 yk[k dh jkfk iznku dh xbZ gSA

 

2-   vkokMZ%& foxr okZ 2013&14 esa NRrhlx<+ kklu }kjk Jh fouksn uk;j dks ohj guqeku iqjLdkj csLV fu.kkZ;d dk o Jh vkksd iapksyh dks kghn fouksn pkScs Le`fr [ksy foHkqfr iqjLdkj izkIr gqvk gSA

 

 

3-    ehfVaXl%& lHkh lc desVh;ksa dh ehfVax okWyhcky [ksy ds fodkl gsrq vfr vko;d gSA mDr ehVhaXl eas dksfpax lysDlu o jSQjfki ij fo"ksk ppkZ dj vkSj vR;f/kd lqpk: :i ls dk;Z ;kstuk cukbZ tk;xhA

 

 

4-   jkT; pSfEi;ufkias%& 14oha lhfu;j NRrhlx<+ jkT; vUrj ftyk efgyk@iq:k okWyhcky pSfEi;ufki dk vk;kstu fnukad 12 ls 16 uoEcj 2014 rd lwjtiqj esa Jh vt; xks;y ,oa Jh xkSl osx th ds usr`Ro es lQyrk iwoZd vk;ksftr fd;k x;kA

 

5-   jkT; Vheks dk iznZku %& jkVh; pSfEi;ufkikas esa tqfu;j] lc tqfu;j] oxZ ds ckfydk oxZ dh Vhe us DokVj QkbZuy esa igqpdj vPNk iznZku fd;kA

 

6-    vkxkeh jkVh; pSfEi;ufkikas %& vHkh rd izkIr tkudkjh ds vuqlkj dukZVdk okWyhcky ,kksfl,ku ds 50 okZ iwoZ gksus ds miYk{k esa vf/kdj uskuy pSfEi;ufki gksus dh lEHkkouk gSaA

 

7-   izfk{k.k fkfoj izksxzke%& twfu;j oxZ dk dq:n esa] lctwfu;j oxZ dk fHkykbZ esa] lhfu;j oxZ dk jk;iqj esa ,oa ;wFk oxZ dk jk;iqj ,oa fHkykbZ esa izfk{k.k fkfoj yxk;k x;k FkkA rFkk vkxkeh okZ esa lHkh oxZ ds izfk{k.k fkfoj 30 fnolh; dk vk;kstu fd;k tk;sxkA

 

8-   f[kykfM+;ks dks cksul vad%& NRrhlx<+ ljdkj ds Ldwy fk{kk foHkkx us jkT; Lrjh; izfr;ksfxrk es LFkku izkIr djus ij ,oa jkVh; izfr;ksfxrk es izfrfuf/kRo djus ij cksMZ dh ijh{kk esa cksul vad iznku fd;k x;ks gSA

 

9-   miyC/kh;ka %& Jh fnisk dqekj flUgk dk p;u lhfu;j Hkkjrh; okWyhcky Vhe ds izfk{k.k f'kfoj gsrq gqvk gS rFkk Jh xkSl csx dh fu;qDrh izFke vUMj 23 iq:k ,sfk;u pSfEi;ufki tks fd E;ekj esa vk;ksftr gS esa fu.kkZ;d ds :i esa gq;h gSA

9- lg izk;kstd%& ih-jkepUnz ,aM dEiuh tkya/kj ds }kjk NRrhlx<+ jkT; dh okWyhcky Vhe dks Iysbax dhV ,oa 30 cky lg izk;kstd ds :Ik esa iznku dh xbZA

 

10- vkxkeh okZ 2014&15 ;k 2015&16 esa vUrj jkVh; okWyhcky pSfEi;ufki dk vk;kstu djus gsrq okWyhcky QsMjsku vkWQ bafM;k esa vkosnu tek fd;k x;k gSA mDr vk;kstu dks jk;iqj esa fd;k tkuk gS bl lanHkZ esa vfUre fu.kZ; fy;k tkuk gSA

 

11- 35osa uskuy xsEl esa NRrhlx<+ dh chp efgyk okWyhcky Vhe esa daq+ lkoarh rkaMh ,oa dY;k.kh ekfudiqjh rFkk Jhefr lfjrk ;kno ,oa ih-,l-fokk[kk us Hkkx fy;k rFkk mldk iznZku vPNk jgkA

 

12- lqJh js[kk in~e us ,Q-vkbZ-oh-ch- yscy 1 dkspsl dkslZ dj vUrjkVh; dksp cuus dh ik=rk izkIr dhA

 

13- n-iw-e?; jsYos esa ,s gfj izLkkn jko dks fu;qDrh izkIr gq;h rFkk vHkh orZeku okZ esa iq:k oxZ ds pkj f[kykfM+;ksas dks fu;qDrh izkIr gksxhA

 

14- n-iw-e?; jsYos ds }kjk efgyk okWyhcky Vhe cukdj jkT; dh efgyk okWyhcky f[kykfM+;ksa dks blh okZ jkstxkj izkIr gksus dk vkoklu jsYos ds vf/kdkfj;ksa ds }kjk fn;k x;k gSA

 

15- NRrhlx<+ ljdkj dh ubZ [ksyfufr ,oa u;s fu;e ds xBu gsrq xfBr lfefr esa Jh eksa vdje [kku dks lnL; ds :i esa fu;qDr fd;k x;k gSA

 

16- NRrhlx<+ ljdkj dh u;h [ksyfufr ds ykxw gksus ds mijkUr okWyhcky f[kykfM;ksa dks Hkh jkT; ljdkj esa ukSdjh izkIr djus ds volj miYkC/k gks tk;sxsaA

 

17- foxr ekg ls ,l-Vh-lh-jk;iqj esa okWyhcky [ksy dh vkoklh; ;kstuk cUn dj nh xbZ gS ftlls jkT; ds mn;eku f[kykfM+;ksa ds iznZu esa vR;f/kd deh vkus dh vkkadk gSA

 

18- jsQjh oksMZ ds }kjk LVsV jsQjh dk ijh{kk lwjtiqj ,oa jk;iqj esa jkT; pSfEi;ufkiksa ds nkSjku vk;ksftr dh x;h FkhA

 

19- foxr okZ egkleqUn]lwjtiqj]jktukanxkWo]dchj/kke]dksfj;k]fcykliqj]ljxqtk ftyk la?kks rFkk jk;iqj dkikZsjsku rFkk nqxZ dkiksZjsku ds u;s inkf/kdkfj;ksa dk pquko lEiUu gqvkA ftlds inkf/kdkjh fuEufyf[kr fuokZfpr gq;sA

 

1-jk;iqj dkiksZjsku & v/;{k&Jh vtkrk=q cgknqj flag

lfpo& Jh nhid iz/kku

 

2-nqxZ dkiksZjsku & v/;{k&Jh bUnjthr flag

lfpo& Jh gseizdkk uk;d

 

3-lwjtiqj ftyk & v/;{k&Jh vt; xks;y

lfpo& Jh eks-xkSl csx

 

4-egkleqUn ftyk & v/;{k&Jh lw;ZdkUr frokjh

lfpo& Jh nsosk fukkn

 

5-jktukanxkWo ftyk & v/;{k&Jh :ch xjpk

lfpo& Jh vkfcn csx

 

6-ljxqtk ftyk & v/;{k&MkW-Jhefr bUnw prqosZnh

lfpo& Jh laTtu flag

 

7-fcykliqj ftyk & v/;{k&Jh jkdsk frokjh

lfpo& Jh vkj-ds-kekZ

 

8-dchj/kke ftyk & v/;{k&Jh josy flag

lfpo& Jh fot; pUnzoakh

 

9-dksfj;k ftyk & v/;{k&Jh vfuy JhokLro

lfpo& Jh jesk flag

 

 

 

 

eks-vdje [kku

lfpo

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Layout Style

Background Image

Reset